Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výbory zastupitelstva

28. 2. 2009

Pracovní náplň předsedů výborů, komisí zastupitelstva,

zástupce starosty a starosty

Obce Drahenice.Výbor finanční :
předseda, pan Václav Červenka

Předseda finančního výboru, ve spolupráci s dalšími členy výboru, zastupiteli obce Drahenice, p. Ivou Češkovou, p. Pavlem Pavlíkem, p. Jaroslavou Jiřičnou a p. Vladimírem Becherem, případně dalšími občany obce Drahenice, mimo starosty, zástupce starosty a osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu, provádí pravidelné kontroly v souladu s § 119 odst. 2 a), b), a odst. 4 a 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zejména :

- provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
- plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce,
- provádí kontroly činnosti obhospodařovatele obecního lesa a obhospodařovatele pronajatých obecních pozemků,
- kontrolu provádí minimálně 2 x ročně a o provedených kontrolách pořídí zápis, který obsahuje předmět kontroly, zjištěné nedostatky a návrhy směřující k odstranění nedostatků. Zápis svým podpisem ověřuje předseda, členové výboru a zaměstnanec jehož činnosti se kontrola týkala,
- zápis předkládá zastupitelstvu obce k seznámení,
- k zápisu připojí vyjádření orgánu, případně zaměstnance, jejichž činnosti se kontrola týkala.

 

Předseda výboru se dále podílí na zajištění oprav hasičské techniky obce Drahenice a aktivně spolu- pracuje s dalšími předsedy ostatních výborů a komisí zastupitelstva obce, zúčastňuje se stanovených a mimořádných kontrol a spolupracuje na provedení kontrolního zápisu.


Výbor kontrolní :
předseda, pan Pavel Pavlík

Předseda kontrolního výboru, ve spolupráci s dalšími členy výboru, zastupiteli obce Drahenice, p. Ivou Češkovou, p. Václavem Červenkou, p. Jaroslavou Jiřičnou a p. Vladimírem Becherem, případně dalšími občany obce Drahenice, mimo starosty, zástupce starosty a osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu, provádí pravidelné kontroly v souladu s § 119 odst. 3 a), b), c), a odst. 4 a 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zejména :

- kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce,
- kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory, komisemi a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
- plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce,
- kontrolu provádí minimálně 2 x ročně a o provedených kontrolách pořídí zápis, který obsahuje předmět kontroly, zjištěné nedostatky a návrhy směřující k odstranění nedostatků. Zápis svým podpisem ověřuje předseda, členové výboru a zaměstnanec jehož činnosti se kontrola týkala,
- zápis předkládá zastupitelstvu obce k seznámení,
- k zápisu připojí vyjádření orgánu, případně zaměstnance, jejichž činnosti se kontrola týkala.


Předseda výboru aktivně spolupracuje s velitelem hasičské zásahové jednotky obce a spolupracuje se Sborem dobrovolných hasičů obce Drahenice. Společně s velitelem hasičské zásahové jednotky zodpovídá za veškerý majetek, zařízení a drobné či ostatní prostředky obce vyčleněné a evidované pro obecní hasičskou zásahovou jednotku a za veškerý majetek zapůjčovaný Sboru dobrovolných hasičů obce Drahenice a o tomto majetku vede evidenci.

Aktivně spolupracuje s dalšími předsedy ostatních výborů a komisí zastupitelstva obce, zúčastňuje se stanovených a mimořádných kontrol a spolupracuje na provedení kontrolního zápisu.


Výbor kultury a sportu :
předseda, paní Jaroslava Jiřičná

Předseda výboru kultury a sportu, ve spolupráci s dalšími členy výboru, zastupiteli obce Drahe- nice, p. Ivou Češkovou, p. Václavem Červenkou, p. Jaroslavou Jiřičnou, p. Pavlem Pavlíkem a p. Vladimírem Becherem, případně dalšími občany obce Drahenice, mimo starosty, zástupce starosty a osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu, zejména :

- navrhuje kulturní, sportovní a společenské akce, pořádaných akcí se zúčastňuje, řídí je, eviduje a o průběhu informuje zastupitelstvo obce,
- zajišťuje, eviduje a zúčastňuje se všech akcí spojených s výročím narození, sňatku a jiných významných příležitostí občanů obce Drahenice a o průběhu informuje zastupitelstvo obce,
- plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce,
- zodpovídá za pořádek pohřebního místa v obci a dohlíží na pořádek okolo obecních kapliček a pomníků,
- o své činnosti průběžně informuje zastupitelstvo obce a podává 1 x ročně písemnou zprávu.


Aktivně spolupracuje s dalšími předsedy ostatních výborů a komisí zastupitelstva obce, zúčastňuje se stanovených a mimořádných kontrol a spolupracuje na provedení kontrolního zápisu.


Výbor odpadového a silničního hospodářství, ochrany přírody a ovzduší
předseda, pan Vladimír Brecher

Předseda výboru odpadového a silničního hospodářství, ochrany přírody a ovzduší ve spolupráci s dalšími členy výboru, zastupiteli obce Drahenice, p. Pavlem Pavlíkem, p. Václavem Červenkou, p. Jaroslavou Jiřičnou a p. Ivou Češkovou, případně dalšími občany obce Drahenice, mimo starosty, zástupce starosty a osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu, zodpovídá zejména :

- za průběh nakládání s komunálním a ostatním odpadem v obci Drahenice a řídí se platnými zákony, vyhláškami k zákonům a obecní vyhláškou nebo pokyny k likvidaci odpadů,
- je zodpovědný za veškerou evidenci odpadů obce, evidenci zpětného odběru odpadů a kontroluje firmy odvážející odpady,
- navrhuje opatření a postihy při nedodržování zákonů, vyhlášek a nařízení, jak s vlastníky nemovitostí, tak i s ostatními právnickými či fyzickými subjekty či dalšími občany, v katastrálním území Drahenice,
- zodpovídá za dodržování, zákonů, vyhlášek, rozhodnutí, nařízení, údržby či jiných opatření na všech pozemních komunikacích ve vlastnictví obce Drahenice,
- zodpovídá za dodržování platných zákonů, vyhlášek k zákonům a obecních vyhlášek nebo opatření ve věci ochrany přírody, krajiny a ovzduší v obci a na celém katastrálním území obce Drahenice,
- je zodpovědný za veškerou prováděnou evidenci v této věci,
- navrhuje opatření a postihy při nedodržování zákonů, vyhlášek a nařízení jak s vlastníky nemovitostí, tak i s ostatními právnickými či fyzickými subjekty či dalšími občany, v katastrálním území Drahenice,
- plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce,
- o své činnosti průběžně informuje zastupitelstvo obce a podává 1 x ročně písemnou zprávu.


Aktivně spolupracuje s dalšími předsedy ostatních výborů a komisí zastupitelstva obce, zúčastňuje se stanovených a mimořádných kontrol a spolupracuje na provedení kontrolního zápisu.


Komise pro zájmová sdružení v obci :
předseda, paní Iva Češková

Předseda komise pro zájmová sdružení v obci ve spolupráci s dalšími členy výboru, zastupiteli obce Drahenice, p. Pavlem Pavlíkem, p. Václavem Červenkou, p. Jaroslavou Jiřičnou a p.Vladimírem Becherem, případně dalšími občany obce Drahenice, mimo starosty, zástupce starosty a osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu, zejména :

- spolupracuje se zájmovými sdruženími působících na území obce Drahenice a zúčastňuje se akcí pořádaných těmito subjekty,
- vede knihovnu obce Drahenice a je jejím knihovníkem,
- je kronikářem obce,
- přímo spolupracuje s předsedou výboru kultury a sportu a podílí se na zajišťování kulturních a společenských akcí pořádaných obcí,
- plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce,
- o své činnosti průběžně informuje zastupitelstvo obce a podává 1 x ročně písemnou zprávu.


Aktivně spolupracuje s dalšími předsedy ostatních výborů zastupitelstva obce, zúčastňuje se stanovených a mimořádných kontrol a spolupracuje ne provedení kontrolního zápisu.


Zástupce starosty :
pan Bohuslav Tuháček

Spoluzodpovídá za chod obce a obecního úřadu, v době nepřítomnosti starosty ho zastupuje v plném rozsahu, v souladu s § 104 odst. 1, 2 a § 103 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dále zodpovídá zejména :

- za veškerou evidenci základních prostředků, DKP a materiálu obce,
- zajišťuje zapůjčování stavebních mechanismů a základních prostředků obce,
- spoluzodpovídá za provoz obecního vodovodu v souladu s navrženým provozním řádem vodovodu, ostatními platnými právními předpisy, zákony a vyhláškami,
- sleduje spotřebu elektrické energie celé obce a vede její evidenci,
- spoluzodpovídá za provoz obecní kanalizace
- podílí se na kontrole práce předsedů výborů a komisí zastupitelstva obce.
- plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce,
- je provozovatelem vodovodu obce Drahenice pověřen zajišťovat provedení kontrol rozborů vody, oprav vodojemu, studní, vrtů a vodovodní sítě,
- 2 x ročně odčítá vodoměry, vede jejich evidenci, vyznačuje a eviduje odpočty všech vodoměrů,


Zúčastňuje se stanovených kontrol a potvrzuje zápisy, mimo kontrol finančního a kontrolního výboru a zodpovídá ze včasné provedení inventur majetku obce.

Společně se starostou obce rozhoduje a zodpovídá ve všech záležitostech obce a obecního úřadu.


Starosta obce : pan Jiří Trefný

Starosta zastupuje obec navenek, zajišťuje veškeré úkony spojené s chodem obce v souladu s § 103 odst. 1, 2, 3, 4 a 5 § 105 odst. 1 a 2, § 106 odst. 1, 2 a 3, § 107 odst. 1 a 2, § 108 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu obce.

Zajišťuje veškeré úkony spojené s chodem obecního úřadu pro výkon přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 a) a odst. 2 a), b), v souladu se zákony, vyhláškami, nařízeními a ostatními právními předpisy České republiky.

Vydává rozhodnutí, sdělení či jiná opatření v přenesené působnosti obecního úřadu a v samostatné působnosti obce.

Kontroluje práci předsedů výborů a komisí zastupitelstva obce a spolupracuje s ostatními subjekty či zájmovými složkami v obci.

Je provozovatelem vodovodu obce Drahenice pověřen kontrolovat zajištění provozu obecního vodo- vodu a kanalizace, v souladu s navrženým provozním řádem vodovodu, ostatními platnými právními předpisy, zákony a vyhláškami.

O své činnosti podává pravidelně zprávy zastupitelstvu obce.

Rozhoduje o zapůjčení a použití majetku obce v případě požáru a mimořádných událostech v obci Drahenice. O běžném zapůjčení majetku obce, mimo případ požáru a mimořádných událostí, rozhoduje starosta po dohodě se zastupitelstvem obce.

V případě mimořádných situací přímo velí hasičské zásahové jednotce obce a všem složkám v obci rozhoduje okamžitě a samostatně o všech věcí týkajících se odvrácení bezprostředního nebezpečí a přímých škod, včetně dalších nezbytných následných opatření.

V těchto případech může přímo pověřit nezbytnými úkoly svého zástupce, nebo písemně pověřit jiného zastupitele, velitele hasičské jednotky a jinou fyzickou či právnickou osobu.V Drahenicích, dne 30.3.2007.