Jdi na obsah Jdi na menu
 


Program hospodaření obce

24. 9. 2008

Rozpočtový výhled na období 2007 až 2010 - schválen 31.10.2007

 

PROGRAM HOSPODAŘENÍ
OBEC DRAHENICE
Údaje :

- Název obce : Obec Drahenice
- Okres : Příbram
- Katastrální území : Drahenice
- Adresa - Drahenice 87, 262 85 Drahenice
- IČO - 00662798
- Starosta : Jiří Trefný, neuvolněný člen zastupitelstva
- Bankovní spojení : 44628-211/0100 K.B. Příbram
- telefonní spojení na starostu obce : 318 682 523, mobil 725 021 726
pracoviště - tel. 382 274101, fax. 382 274101


PODKLADY PRO ZADÁNÍ :

- rozpočet obce za rok 2006, příjmy a výdaje
- zůstatky na účtech obce
- podklady pro rozpočet 2007
- finanční výhledy a prognózy hospodaření státu
- finanční daňové prognózy státu


ZADÁNÍ :

Program hospodaření obce Drahenice je vypracován z dostupných podkladů pro stanovení zabezpečení financování běžného chodu obce a navržených jednotlivých akcí, které bude obec zajišťovat v nastávajícím volebním období v letech 2007 až 2010.

Návrh programu financování vychází z údajů předcházejících rozpočtů obce a z údajů programu obnovy venkova pro čerpání dotací z rozpočtu kraje, strukturálních fondů a fondů evropské unie ve volebním období v letech 2007 až 2010.

Návrh programu, vlastní realizace a financování běžného chodu obce akcí z programu obnovy venkova bude upřesňováno a koordinováno vždy na začátku nového kalendářního roku, v návaznosti na vytváření rozpočtu obce a posouzení všech prioritních akcí nezbytných pro zachování běžného provozu obce a potřeb jejich obyvatelů.

Nezbytným a nezanedbatelným hlediskem pro financování jsou i demografické a jiné údaje o obci, struktuře obyvatel, pracovních příležitostech, nezaměstnanosti, podnikajících fyzických a právnických osob a podobně.

Obec Drahenice se nachází ve Středočeském kraji, na jihu okresu Příbram v těsném sousedství Jihočeského kraje, okresů Písek a Strakonice. V současné době zde žije v 96 rodinných, bytových a rekreačních domech 175 trvale hlášených obyvatel a průměrný věk je 43 let. Více jak polovina domů je rekreačně využívána chalupáři. V obci v okolí památkově chráněného objektu zámku byla v roce 1995 vyhlášena památková rezervace se souborem lidové architektury. V témže roce byla další část obce vyhlášena vesnickou památkovou zónou se souborem lidové architektury venkovské zástavby Račany. Pracovní příležitosti jsou v současné době v naší obci minimální a nezaměstnanost dosahuje 10 %.

FINANCOVÁNÍ PROGRAMU HOSPODAŘENÍ :

PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY :

- daně ze státního rozpočtu cca 1.200 000,- Kč.
- vlastní příjmy cca 250,000,- Kč.
- převody z účtů cca 400,000,- Kč.
- dary cca ?
- dotace cca ?

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE :

- běžné výdaje cca 900 000,- Kč.


VLASTNÍ NÁVRH :


ÚZEMNÍ PLÁN.

V současné době má obec schválenou urbanistickou studii s odsouhlaseným souborným stanoviskem v rozsahu celého katru obce, s výhledem do roku 2025. S pořízením územního plánu obce se z důvodu změn zákona o obcích, změny stavebního zákona, probíhajících komplexních pozemkových úprav, změn v obnově katastrálního operátu a dosud nevyjasněných priorit v oblasti životního prostředí po vstupu do Evropské unie, počítá až před koncem tohoto volebního období.


Územní plán, realizace :

r. 2009 - zadání a projednání návrhu územního plánu - do 150 000, Kč.
r. 2010 - projednání konečného návrhu územního plánu - do 100 000, Kč.


SPRÁVA OBCE.

Provádět běžné udržovací práce budovy obecního úřadu, radnice č.p. 87, ve které je umístěna kancelář a jednací místnost úřadu, jednací místnost pro hasičskou zásahovou jednotku a Sbor dobrovolných hasičů, knihovna obce, školní třídy a sklady. Obecní úřad, radnice, objekt bývalé školy s bytem je umístěn v památkové zóně a je veřejnou budovou ve vlastnictví obce. V minulém období byla provedena kompletní výměna střešní krytiny, oprava venkovní fasády budovy a kompletní provedení vnitřních udržovacích prácí a stavebních úprav v přízemí objektu.

Obec vlastní budovu č.p. 75, která obsahuje prostory pro poštovní úřad, sklad hasičské zásahové jednotky a prostory pro bydlení IV. kategorie (bez koupelny a WC).


Opravy budov, realizace :

r. 2007 - běžné udržovací práce č.p. 87 a č.p. 75 – do 10 000, Kč.
r. 2008 - 2010 - běžné udržovací práce radnice č.p. 87 – do 50 000,- Kč.
r. 2008 - výměna části střešní krytiny ½ a oprava poškozeného krovu na č.p. 75 – do 520 000,- Kč
r. 2009 - výměna části střešní krytiny ½ a zesílení stávajícího krovu na č.p. 75 – do 400 000,- Kč
r. 2009 - odstranění stávajícího skladu u budovy radnice č.p. 75 a zřízení nové víceúčelové stavby, skladu a zázemí pro sportovní účely – do 500 000,- Kč.
r. 2010 - provedení drenáže okolo budovy č.p. 75 a udržovací práce a stavební úpravy hasičského skladu, omítky, podlahy, elektroinstalace, výměna oken a dveří – do 500 000,- Kč.

 

 


Nákup vnitřního zařízení budov a počítačové techniky, realizace :

r. 2007 - 2008 - běžné vybavení kanceláře a jednací místnosti úřadu - radnice, údržba počítačové techniky, počítačové techniky, doplňování programů - do 20 000,- Kč.
r. 2009 - vybavení kanceláře novou počítačovou technikou a internetem ADSL, do - 70 000,-.
r. 2010 - nákup nábytku do jednací místnosti pro hasičskou zásahovou jednotku, do 50 000,- Kč


ŠKOLSTVÍ.

Není zastoupeno, jsou využívány stávající mateřské a základní školy v Březnici, Chrašticích a speciální škola v Rožmitále pod Třemšínem. Střední školy jsou využívány v Březnici a v okresním městě Příbrami. Na provoz a neinvestiční náklady základních škol přispívá obec roční částkou od 9 500,- do 11 000,- Kč. na jednoho žáka. Obnovení základní školy v obci Drahenice není reálné.


KULTURA.

Knihovna obce Drahenice je v objektu obecního úřadu, radnice č.p. 75, ve kterém jsou provedeny vnitřní udržovací práce. Knihovna je vybavena běžným nábytkem a policemi. Obecní kronika je vedena kronikářem obce.
Výbor kultury zastupitelstva obce, ve spolupráci s dobrovolníky z řad občanů pořádá dny dětí, dět- ské karnevaly a různé výstavy v prostorách a na pozemcích obce.
Obec pravidelně zajišťuje věcné či jiné dary k životním výročím občanů a udržuje pamětní místo v centru obce. Každý rok je stavěna máj a vánoční strom.
Připravují se akce ke dni seniorů, vánoční posezení, společenské a obecní výstavy, cvičení v aerobiku a přednášky lékařů a zajímavých osobností, v nově opravených prostorech budovy radnice.
Budoucím záměrem je rozšířit oblast poznávání okolní krajiny obce, například zavedením tras pro cyklisty, včetně vybavení odpočinkových míst, zavedení turistického značení, poznávací výlety, pochody na významná místa a dominanty.


Kultura, realizace :

r. 2007 - do 30 000,- Kč. - pravidelné akce
r. 2008 - do 30 000,- Kč. - pravidelné akce
r. 2009 - do 30 000,- Kč. - pravidelné akce
r. 2010 - do 30 000,- Kč. - pravidelné akce

r. 2008 - vybavení knihovny obce počítačovou technikou a programy, do 60 000,- Kč.
r. 2009 – vybavení knihovny internetem ADSL a novým nábytkem, do 40 000,- Kč.


SPORTOVNÍ ČINNOST.

V obci se nacházejí dvě plochy pro možné sportovní vyžití. Obě plochy jsou dosud v soukromém vlastnictví. Po vyřešení podmínek pronájmu, směny či odkoupení plochy stávajícího hřiště bude dotvářen sportovní komplex s možností sociálního zázemí, využívaného jak ve stávající budově obecního úřadu, radnice, tak i v navržené budově víceúčelového skladu. Na veřejném pozemku u budovy radnice je využíván dětský koutek, kolotoč, houpačka a prolézačka.
Obec společně s dobrovolnými subjekty každoročně pořádá turnaje v odbíjené, nohejbalu a malé kopané. Sportovní plochy jsou využívány také k různým společenským akcím a hasičským cvičením.


Sportovní činnost, realizace :

r. 2007 - do 30 000,- Kč. - úprava sportovní plochy, nákup sportovního nářadí, pravidelné akce včetně nákupu turnajových cen
r. 2008 - do 30 000,- Kč. - pravidelné akce + úprava dětského koutku
r. 2009 - do 200 000,- Kč. - pravidelné akce + terénní úprava pozemku fotbalového hřiště, lavičky
r. 2010 - do 200 000,- Kč. - pravidelné akce + terénní úprava pozemku volejbalového hřiště, lavičky


VODOVOD :

Obec vlastní a provozuje samospádový a výtlačný vodovodní řád pro dodávku pitné vody, jednotlivé povolené vodovodní přípojky k objektům, tři vodní zdroje, studny, jeden vrt, vodojem a dva hydranty. Vodovod je běžně provozován. Pozemky pod vodními zdroji budou směněny v rámci provedení pozemkových úprav. Voda je dodávána za úplatu, ale provoz není ziskový. Obec provádí běžnou údržbu vodovodu, odběry vzorků vody, pravidelnou chemickou úpravu a opravy poruch sítě a zařízení. Dále obec vlastní a spravuje pět náhradních vodních zdrojů (studen) a vodovodní přípojku k místnímu hřbitovu, ta je napojena z vodojemu v soukromém vlastnictví.

Vodovod, realizace :

r. 2007 - do 50 000,- Kč. - běžný provoz, udržovací práce, opravy poruch
r. 2008 - do 150 000,- Kč. - běžný provoz, udržovací práce, opravy poruch, celková oprava elektrické instalace ve vodojemu, studen a vrtu, údržba vodojemu
r. 2008 - do 50 000,- Kč. - nákup soukromého vodojemu
r. 2009 - do 100 000,- Kč. - běžný provoz, udržovací práce, opravy poruch, výměna 2 ks čerpadel
r. 2009 - do 250 000,- Kč. - oprava koupeného vodojemu
r. 2010 - do 100 000,- Kč. - běžný provoz, udržovací práce, opravy poruch, výměna 2 ks čerpadel
r. 2010 - do 500 000,- Kč. - výměna potrubí od vodojemu ke hřbitovu a k budově radnice.


KANALIZACE :

Obec nemá zřízenou splaškovou kanalizační síť. Rodinné domy a ostatní stavby jsou odkanalizovány do jímek na vyvážení, biologických nevyhovujících septiků a čistíren odpadních vod. Přečištěné vody z vodních děl jsou svedeny do dešťové kanalizace. Obec je povrchově odkanalizována asi z 60 %.

Hlavním cílem v dalším období je výměna stávající a dokončení úprav dešťové kanalizace tak, aby pokrývala minimálně 90 % území obce a tím vytvořit další možnosti pro napojení malých čistíren odpadních vod a biologických septiků s dalším čistěním. Stavba oddílné splaškové kanalizace s centrální čistírnu odpadních vod nebude v dalším období realizována z důvodu nedostatku vlastních finančních prostředků a neposkytování státních dotací na tyto stavby v obcích s malým počtem obyvatel. Záměrem obce je tuto situaci řešit poskytováním finančních darů fyzickým osobám, které vyřeší odkanalizování své stavby v souladu se zákonem o vodách a zákonem o vodovodech a kanalizacích. Dar pro dokončenou čistírnu pro jeden dům trvale bydlících obyvatel ve výši do 50 000,- Kč. Dar pro dokončenou čistírnu pro jeden dům rekreačně bydlících obyvatel ve výši do 25 000,- Kč. Dar pro dokončenou splaškovou jímku na vyvážení (bez přepadu), pro jeden dům trvale bydlících obyvatel ve výši do 30 000,- Kč. Dar pro dokončenou splaškovou jímku na vyvážení (bez přepadu), pro jeden dům rekreačně bydlících obyvatel ve výši do 15 000,- Kč. Po roce 2010 nebude obcí tolerován přepad těchto zařízení do kanalizace obce, či přepad do pozemků či vodních děl nebo toků jak obecních tak soukromých.

Kanalizace, realizace :

r. 2007 - do 20 000,- Kč. - údržba stávající kanalizace, oprava vpustí a propustků a čistění stok r. 2008 - do 400 000,- Kč. - údržba stávající kanalizace, oprava vpustí a propustků, čistění stok, nová část, nebo výměna kanalizace
r. 2008 - do 500 000,- Kč. - dary na kanalizační soukromá díla
r. 2009 - do 500 000,- Kč. - údržba stávající kanalizace, oprava vpustí a propustků, čistění stok, nová část, nebo výměna kanalizace
r. 2009 - do 500 000,- Kč. - dary na kanalizační soukromá díla
r. 2010 - do 500 000,- Kč. - údržba stávající kanalizace, čistění stok, nová část, nebo výměna kanalizace
r. 2010 - do 500 000,- Kč. - dary na kanalizační soukromá díla


KOMUNIKACE A VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ :

Obec ve svém katastrálním území vlastní 80 % místních a účelových komunikací. Hlavní náplní obce je udržování jejich provozuschopnosti a zejména sjízdnosti v zimním období. V příštím období budou postupně opravovány jejich povrchy s ohledem na důležitost, finance a dokončování prací na místní telefonní, elektrické, vodovodní a kanalizační sítě. 


Komunikace a veřejné prostranství, realizace :

r. 2007 - do 20 000,- Kč. - běžná údržba
r. 2008 - do 50 000,- Kč. - běžná údržba, oprava výtluků
r. 2009 - do 150 000,- Kč. - běžná údržba, oprava výtluků, výměna obrubníků
r. 2010 - do 500 000,- Kč. - běžná údržba, oprava výtluků, oprava povrchů a chodníků


VEŘEJNÁ ZELEŇ A OBNOVA ÚZEMÍ

Obec spravuje a upravuje asi 3 000 m2 ploch veřejné zeleně. Vzhledem k začlenění obce do památkové rezervace a vesnické památkové zóny bude nutné tyto plochy účelně a esteticky využívat dle zásad stanovených v urbanistické studii a v zásadách návrhu další zpracované dokumentace, regulačního plánu. Obec také pečuje o veřejnou zeleň pamětního místa a pohřebiště. Záměrem obce je celková úprava a obnova staré vodní nádrže Haltýř a Baroch a obnova vodního přítoku a odtoku v tomto území, včetně nové výsadby zeleně.


Veřejná zeleň, realizace :

r. 2007 - do 20 000,- Kč. - běžná údržba zeleně
r. 2008 - do 50 000,- Kč. - běžná údržba zeleně, doplnění dřevin
r. 2009 - do 250 000,- Kč.- celková úprava dřevin a stromořadí okolo komunikací po pozemkové úpravě
r. 2009 - do 1.500 000,- Kč – celková úprava a obnova staré vodní nádrže Haltýř a obnova vodního přítoku a odtoku v tomto území, včetně nové výsadby zeleně.
r. 2010 - do 50 000,- Kč. - běžná údržba zeleně, doplnění dřevin
r. 2010 - do 1.500 000,- Kč - celková úprava a obnova staré vodní nádrže Baroch a obnova vodního přítoku a odtoku v tomto území, včetně nové výsadby zeleně.


ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE.

Obec využívá zdravotnické a sociální zařízení vybudované zázemí ve spádovém městě Březnici a okresním městě Příbrami a podílí se na nákladech za pohotovostní službu LPS v Březnici.


VEŘEJNÁ DOPRAVA.

Obec využívá veřejnou autobusovou dopravu převážně do spádového a okresního města s ohledem na zaměstnanost obyvatel, dopravu do školek, základních a středních škol a zdravotnických zařízení. Na úhradě ztráty veřejné dopravy, mimo dopravy do základní školy, se podílí prostřednictvím sdružení obcí Březnicka. 


HASIČSKÁ ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA.

Obec založila a spravuje vlastní zásahovou hasičskou jednotku, která současně působí ve sboru dobrovolných hasičů obce. Obec pořizuje a udržuje potřebnou hasicí techniku a hradí náklady spojené s pojištěním a proškolením členů jednotky. Obec bezplatně zapůjčuje techniku sboru dobrovolných hasičů. Stávající objekt hasičské zbrojnice je po celkové opravě pro současnou techniku dostačující. Soukromé vodní nádrže a rybníky jsou dle dohody možné využít pro hasební účely. Obec vlastní dvě vodní nádrže využívané jako požární nádrže, které natékají převážně z dešťové kanalizace. Záměrem obce je obě tyto nádrže umístěné v památkové zóně kompletně stavebně opravit.

Hasičská zásahová jednotka, realizace :

r. 2007 - do 20 000,- Kč. - běžná údržba a provoz techniky
r. 2007 - do 450 000,- Kč.- kompletní oprava požární nádrže
r. 2008 - do 20 000,- Kč. - běžná údržba a provoz techniky
r. 2008 - do 450 000,- Kč. - kompletní oprava požární nádrže
r. 2009 - do 30 000,- Kč. - běžná údržba a opravy techniky
r. 2010 - do 30 000,- Kč. - běžná údržba a provoz techniky


VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A ROZHLAS.

Obec vlastní a spravuje veřejné osvětlení umístěné zčásti v zemních kabelech zakončené ocelový- mi stožáry, zčásti vzdušné vedení na dřevěných sloupech a zčásti na společných elektrických sloupech. Větší část podzemních sítí a stožárů byla již vyměněna. Zbylé části budou postupně vyměněny a kabelizace sítě bude realizována postupně s pracemi na kanalizační, vodovodní a telekomunikační síti. Nefunkční obecní rozhlas bude demontován a nahrazen bezdrátovým rozhlasem, s použitím pro krizové stavy. 


Veřejné osvětlení a rozhlas, realizace :


r. 2007 - do 5 000,- Kč. - běžná údržba
r. 2008 - do 80 000,- Kč. - běžná údržba, výměna podzemních vodičů a světel
r. 2008 - bezdrátový rozhlas s použitím pro krizové stavy, do - 300 000,- Kč.
r. 2009 - do 80 000,- Kč. - běžná údržba, výměna podzemních vodičů a světel
r. 2010 - do 80 000,- Kč. - běžná údržba, výměna nadzemních vodičů a světel 


SPOJE.

Telekomunikační síť není v majetku obce je převážně nadzemní. Vodiče jsou na dřevěných slou- pech. Kabelizaci sítě provádí ČESKÝ TELECOM a.s., dle vydaného územního rozhodnutí. 


ELEKTŘINA. 

Elektrická síť není v majetku obce je převážně nadzemní. Vodiče jsou na dřevěných a betonových sloupech. Síť nebyla od zřízení v roce 1924 vyměňována. Nutné provedení kabelizace celé sítě.


ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ.

Obec vlastní polní komunikace pro zemědělsky obhospodařované pozemky, které budou v rámci provádění pozemkových úprav scelovány. Přístupové komunikace budou postupně opravovány z financí státu a dotací z evropské unie.

Obec vlastní 40 hektarů lesních pozemků, které v rámci smluvní dohody obhospodařuje Správa Lobkowiczkého majetku Drahenice.


Zemědělství a lesnictví, realizace :

r. 2007 až 2010 - do 400 000,- Kč. - nahodilé zpracování polomů a poškozených kultur, běžná těžba, výsadba a ochrana lesa, opravy lesních svážnic a komunikací
r. 2009 až 2010 - do 3.000 000,- Kč. - obnovy polních komunikací.


ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ.

Obec na svém území zajišťuje likvidaci komunálního odpadu pomocí sběrných nádob, smluvně svozem oprávněnou osobou. Komunální odpad je ukládán pouze na řízené skládky. Dále je prováděn sběr barevného skla, bílého skla a plastů pomocí kontejnerů na tříděný odpad, smluvně svozem oprávněnou osobou s odvozem na třídící linky. Sběr papíru, elektrozařízení, velkoobjemových odpadů, nebezpečných odpadů, železa a ostatních odpadů je prováděn mobilně, smluvně svozem oprávněnou osobou na likvidační místa. Místa pro sběr tříděných a oddělených komodit jsou vyčleněna na veřejných obecních plochách a termíny mobilních sběrů oznamovány v předstihu na úřední vývěsce obce.


Odpady, realizace :

r. 2007 - do 80 000,- Kč. - běžná likvidace odpadů včetně třídění
r. 2007 - do 90 000,- Kč. - nákup a oprava plechového skladu pro shromažďování papíru a elektrozařízení - úprava a oplocení plochy pro umístění kontejnerů pro sběr velkoobjemových odpadů a železa.
r. 2008 - do 80 000,- Kč. - běžná likvidace odpadů včetně třídění
r. 2008 - do 60 000,- Kč. - nákup kontejnerů na tříděný odpad a nákup popelnic pro domovní odpad
r. 2009 - do 80 000,- Kč. - běžná likvidace odpadů včetně třídění
r. 2009 - do 80 000,- Kč. - běžná likvidace odpadů včetně třídění
r. 2010 - do 80 000,- Kč. - nákup kontejnerů na třídění odpadů na pohřebišti


HŘBITOV – POHŘEBIŠTĚ – SAKRÁLNÍ STAVBY.

Obec provozuje a udržuje místní hřbitov, pohřebiště s márnicí, včetně přístupové komunikace a odstavné plochy. Pozemky a stavby nejsou ve vlastnictví obce Drahenice. Likvidace hřbitovního odpadu je zajištěna odděleným sběrem do nádob a kontejnerů a odvoz a likvidace je smluvně zajištěna oprávněnou osobou. Obec vlastní dvě sakrální stavby - kapličky, které jsou umístěny v památkových zónách a čtyři polní kříže. Záměrem obce je bezplatný převod hřbitova z majetku Římskokatolické farno- sti Drahenice a rozšíření hřbitova o kapli a hrobky pro a na náklady rodiny Lobkowiczů. 


Hřbitov – pohřebiště a sakrální stavby, realizace :

r. 2007 - do 40 000,- Kč. - běžná údržba, dodávka vody a likvidace odpadů
r. 2008 - do 40 000,- Kč. - běžná údržba, dodávka vody a likvidace odpadů
r. 2008 - do 10 000,- Kč. – běžná údržba a oprava kapličky
r. 2009 - do 40 000,- Kč. - běžná údržba, dodávka vody a likvidace odpadů
r. 2009 - do 50 000,- Kč. – běžná údržba a oprava kapličky
r. 2009 - do 1.000 000,- Kč. - stavební údržba a oprava zděného oplocení I. část
r. 2010 - do 40 000,- Kč. - běžná údržba, dodávka vody a likvidace odpadů
r. 2010 - do 1.000 000,- Kč. - stavební údržba a oprava zděného oplocení I. část


OSTATNÍ SLUŽBY

Záměrem obce je zakoupení obchodu s potravinami ve vlastnictví JEDNOTY Příbram a obnova prodeje běžných potravin a smíšeného zboží. Celkový nevyhovující stav budovy vyžaduje provedení udržovacích úprav a stavebních prací s možností přístavby bytu a dalšího zázemí pro uživatele.


Služby – realizace :

r. 2008 - do 1.500 000,- Kč. - zakoupení budovy, nebo dohoda splátkového prodeje na tříleté období.
r. 2009 - do 50 000,- Kč. - běžná údržba.
r. 2010 - do 1.500 000,- Kč. - celková oprava budovy, přístavba bytové jednotky.Program obnovy venkova Obce Drahenice a jeho hlavní zásady pro rok 2007, 2008, 2009 a 2010 byly projednány a schváleny zastupitelstvem obce Drahenice, dne 5.10.2007.


Počet vyhotovení : 2 x textová částV Drahenicích dne 31.10.2007