Jdi na obsah Jdi na menu
 


(29)Program obnovy venkova

13. 5. 2011

 

PROGRAM OBNOVY VENKOVA
MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE
OBEC DRAHENICE
 
 
Údaje :
 
- Název obce : Drahenice
- Okres : Příbram, ORP Příbram
- Katastrální území : Drahenice
- Adresa - Drahenice 87, 262 85 Drahenice
- IČO - 00662798
- Starosta : Jiří Trefný, neuvolněný člen zastupitelstva
- Bankovní spojení : 44628211/0100 K.B. Příbram
- telefonní spojení : Kancelář obce a úřadu : 318 682 523, mobil starosta : 725 021 726, 724 180 706
           
 
PODKLADY PRO ZADÁNÍ :
 
- mapové podklady pozemků katastru nemovitostí obce
- urbanistická studie obce a schválené souborné stanovisko
- pasport místních komunikací před změnou obnovy katastrálního operátu a pozemkovou úpravou
- doklady vlastnictví pozemků a staveb obce
- mapové podklady Památkové rezervace se souborem lidové architektury, vyhlášené ve sbírce zákonů dne   
 25.7.1995. (náves)
- mapové podklady Památkové zóny se souborem lidové architektury, vyhlášené dne 2.11.1995. (Račany)
- rozloha katastrálního území 555 ha, nadmořská výška 495 metrů
- výšková dominanta Drahenický vrch 615 metrů nad mořem v lesním masivu Hlibna v kat. území Svučice
- znak a vlajka obce, udělena parlamentem ČR. dne 15.11.2005 rozhodnutím č. 62
 
 
ZADÁNÍ :
 
            Místní program obnovy vesnice obce Drahenice je zpracován pro stanovení jednotlivých akcí, které   bude obec zajišťovat v nastávajícím volebním období v letech 2011 až 2014, zejména pro čerpání dotací z rozpočtu Středočeského kraje a jeho grantů, fondů evropské unie a fondů a grantů jiných společností.
           Návrh akcí je stanoven a posouzen v souladu se schválenou urbanistickou studií obce a odsouhlase- ným souborným stanoviskem ze dne 5.12.1997 a ostatních dokladů. Vlastní realizace a financování tohoto návrhu bude upřesňováno a koordinováno vždy na začátku nového kalendářního roku, v návaznosti na vytváření rozpočtu obce a posouzení všech prioritních akcí nezbytných pro zachování běžného provozu a potřeb obce a jejich obyvatelů.
 
            Obec Drahenice se nachází ve Středočeském kraji, na jihu okresu Příbram v těsném sousedství Jihočeského kraje, okresů Písek a Strakonice. V současné době zde žije v 96 rodinných, bytových a rekreačních domech 165 trvale hlášených obyvatel a průměrný věk nad 40 let. Více jak polovina domů je rekreačně využívána chalupáři. V obci v okolí památkově chráněného objektu zámku byla v roce 1995 vyhlášena památková rezervace se souborem lidové architektury. V témže roce byla další část obce vyhlášena vesnickou památkovou zónou se souborem lidové architektury venkovské zástavby Račany.
 
            První zmínka o obci, lépe řečeno o tvrzi Drahynice, se datuje rokem 1227 a pravidelné zmínky jsou datovány od roku 1492. Kolem tvrze postupem času vznikla současná obec a na místě tvrze dnes stojí barokní zámek s kaplí, ve vlastnictví rodu Lobkowiczů.
 
Pracovní příležitosti jsou v současné době v naší obci minimální a nezaměstnanost dosahuje 10 %.
 
VASTNÍ PROGRAM OBNOVY :
 
ÚZEMNÍ PLÁN.
 
            V současné době má obec schválenou urbanistickou studii s odsouhlaseným souborným stanovis- kem v rozsahu celého katastru obce, s výhledem do roku 2025. Pořízení územního plánu obce se předpoklá- dá až před koncem tohoto volebního období.
 
Územní plán, realizace :
 
r. 2012 - 2013 - do 15 000,- Kč, vymezení a rozšíření zastavěného území obce   
r. 2014 - do 200 000,- Kč, zadání a projednání návrhu a konečného návrhu územního plánu
 
 
SPRÁVA OBCE.
 
            Provádět běžné udržovací práce a změny staveb budov obce.
            Obec vlastní budovu č.p. 87 na pozemku parc. č. 100 st., radnice - obecní úřad, kde je umístěna kancelář, jednací místnost úřadu, jednací místnost pro hasičskou zásahovou jednotku a Sbor dobrovolných
hasičů obce, knihovna obce, školní třídy a sklady. Budova bývalé školy s bytem, je umístěna v památkové zóně a je veřejnou budovou obce. Byla provedena kompletní výměna střešní krytiny, opravy částí venkovní fasády a kompletní provedení vnitřních udržovacích prácí a stavebních úprav v přízemí objektu.
            Obec vlastní budovu č.p. 75 na pozemku parc. č. 18 st., která obsahuje prostory pro poštovní úřad, klubovnu pro mládež, sklad obce a prostory pro bydlení IV kategorie ( bez koupelny a WC). Byla provede- na výměna střešní krytiny nad obytnou částí budovy.
            Obec vlastní budovu č.p. 95 na pozemku parc. č. 121 st., prodejna potravin, stavba bez oprav.
            Obec vlastní budovu hasičské zbrojnice bez č.p., na pozemku par. č. 4 stavební. Byla provedena vý- měna střešní krytiny a celková opravy vnitřních a venkovních omítek.
 
Opravy budov, realizace :
 
r. 2011 - 2014 - do 30 000,- Kč, běžné udržovací práce č.p. 87, č.p. 75 a č.p. 95 ( či nových budov obce )
r. 2011 - do 500 000,- Kč, udržovací práce a stavební úpravy radnice č.p. 87, provedení drenáže u severní 
                                           obvodové stěny budovy, oprava části venkovní omítky s obložením proti dešťo-
                                            vé vodě a výměna oken v severní části.
r. 2012 - do 600 000,- Kč, výměna krovu, střešní krytiny, oken a přístavba zázemí pro sportovce na č.p. 95
r. 2013 - do 500 000,- Kč, výměna části střešní krytiny ½ a zesílení stávajícího krovu na č.p. 75
r. 2014 - do 500 000,- Kč, udržovací práce a stavební úpravy, provedení drenáže stěn budovy na č.p. 75
r. 2014 - do 500 000,- Kč, odstranění stávajícího skladu u budovy radnice č.p. 87 a zřízení nové víceúčelové
                                          stavby - skladu, ( případně oprava jiné zakoupené budovy obce )
 
Nákup vnitřního zařízení budov a počítačové techniky, realizace :
 
r. 2011 - 2014 - do 30 000,- Kč, běžné doplňování vybavení kanceláře a jednací místnosti radnice, úřadu,
                                                    údržba PC techniky, doplňování programů
r. 2013 - do 50 000,- Kč, nákup nábytku do jednací místnosti pro hasičskou zásahovou jednotku
 
 
ŠKOLSTVÍ.
 
            Není zastoupeno, jsou využívány stávající mateřské a základní školy v Březnici, a speciální škola v Rožmitále pod Třemšínem. Střední školy jsou využívány v Březnici a v okresním městě Příbrami. Na provoz a neinvestiční náklady základních škol přispívá obec roční částkou od 10 000,- do 12 000,- Kč. na jednoho žáka. Obnovení základní školy v obci Drahenice není reálné.
 
KULTURA.
 
            Knihovna obce Drahenice je v objektu radnice, obecního úřadu, č.p. 87, v místnosti byly provedeny vnitřní udržovací práce. Knihovna je vybavena kompletní PC s internetem a běžným nábytkem s policemi.
            Kronika obce je vedena kronikářem.
            Kultura v obci je zajišťována členy zastupitelstva a ve spolupráci s dobrovolníky z řad občanů jsou
 pořádány dny dětí, dětské karnevaly a různé výstavy v prostorách budov a na pozemcích obce. 
           Obec pravidelně zajišťuje peněžní dary k životním výročím občanů, udržuje pamětní místo v centru obce a sakrální stavby na svém území.
            Obec pravidelně pořádá výstup na Drahenický vrch, pálí čarodějnice, staví máj a vánoční strom.
            V jednací místnosti radnice jsou pořádána pravidelná cvičení v aerobiku, posezení SDH a místnost je využívána i pro oslavy výročí občanů. 
            Prostory radnice jsou určeny pro společenské a obecní výstavy, vánoční a velikonoční posezení, přednášky lékařů a zajímavých osobností.
 
            Budoucímzáměrem je ve spolupráci se sdružením obcí Březnicko - svazek obcí, zavedení tras pro cyklisty na území svazku, včetně značení a vybavení odpočinkových míst, popřípadě zavedení turistického značení a pořádání poznávacích výletů a pochodů na okolní významná místa a dominanty.
 
Kultura, realizace :
 
r. 2011 - 2014 - do 40 000,- Kč, pravidelné akce 
 
 
SPORTOVNÍ ČINNOST.
 
            V obci se nacházejí dvě plochy pro možné sportovní vyžití a jsou v soukromém vlastnictví.
Po vyřešení podmínek směny, pronájmu či odkoupení plochy stávajícího hřiště bude dotvářen sportovní komplex s možností sociálního zázemí využívaného jak ve stávající budově radnice, v navržené přístavbě budovy obchodu potravin obce, nebo nové víceúčelové stavbě skladu. Na pozemku u budovy radnice je využíván dětský koutek, kolotoč, houpačka a prolézačka s omezením dohlídky rodičů.
            Obec společně s dobrovolnými subjekty každoročně pořádá turnaje v odbíjené, nohejbalu a malé kopané. Sportovní plochy jsou využívány také k různým společenským akcím a hasičským cvičením.
 
Sportovní činnost, realizace :
 
r. 2011 - 2014 - do 40 000,- Kč, pravidelné akce, úprava plochy, nákup vybavení a turnajových cen
r. 2011 - do 30 000,- Kč, dovybavení dětského koutku novými či použitými prvky a oprava stávajících
r. 2012 - do 200 000,- Kč., terénní úprava pozemku fotbalového a volejbalového hřiště
r. 2013 - do 100 000,- Kč., lavičky na pozemku fotbalového a volejbalového hřiště
r. 2014 - do 200 000,- Kč., terénní úprava jiného pozemku pro fotbalové a volejbalového hřiště
 
 
VODOVOD :
 
                          Obec vlastní samospádový vodovod pro dodávku pitné vody, s výtlačným řádem od tří vodních zdrojů studen a jednoho vrtu do vodojemu, rozvodnou síť s řady, uzavěry a dvěma hydranty.
                           Vodovod je provozován obcí a stanovenou zodpovědnou osobou. 
                           Voda je dodávána za úplatu, provoz není ziskový. Obec provádí běžnou údržbu vodovodu, odběry vzorků vody, pravidelnou chemickou úpravu a opravy poruch sítě a zařízení.
                           Obec vlastní samospádový vodovod užitkové vody, vodojem s přítokem vody z meliorací a vodo-
               vodní řad zásobující hřbitov.
                            Pozemky pod vodními zdroji a vodojemy jsou ve vlastnictví obce.
                            Obec vlastní a spravuje šest náhradních vodních zdrojů (studen), s nepitnou vodou.
 
Vodovod, realizace :
 
r. 2011 - 2014 do 50 000,- Kč. - běžný provoz, udržovací práce, opravy poruch
r. 2012 - do 250 000,- Kč. - celková oprava vodojemu na užitkovou vodu
r. 2013 - do 70 000,- Kč. - oprava elektrické instalace ve vodojemu u studen a vrtu
r. 2014 - do 500 000,- Kč. - výměna potrubí a kabelů od vodojemu ke hřbitovu a k budově radnice
r. 2011 - 2014 do 300 000,- Kč. - opravy větších poruch, výměny čerpadel
               r. 2011 - 2014 do 100 000,- Kč. - opravy šesti náhradních vodních zdrojů, studen
 
 
KANALIZACE :
 
            Obec nemá zřízenou splaškovou kanalizační síť. Rodinné domy a ostatní stavby jsou odkanalizo- vány do jímek na vyvážení, biologických septiků a čistíren odpadních vod a předčištěné vody jsou svedeny do kanalizace odvádějící dešťovou vodu. Obec je povrchově odkanalizována asi z 50 %. Meliorační propojení mezi rybníky Račanským a Veským není ve vlastnictví obce.
 
            Hlavním cílem v dalším období je výměna stávající a dokončení úprav dešťové kanalizace tak, aby pokrývala minimálně 70 % území obce a tím vytvořit další možnosti pro napojení malých čistíren odpadních vod a biologických septiků s dalším čistěním. Stavba oddílné splaškové kanalizace s centrální čistírnu odpadních vod nebude v dalším období realizována z důvodu nedostatku vlastních finančních prostředků a neposkytování státních dotací na tyto stavby v obcích s malým počtem obyvatel.
            Záměrem obce je tuto situaci řešit schválením poskytování finančních darů fyzickým osobám, které vyřeší odkanalizování své stavby v souladu se zákonem o vodách a zákonem o vodovodech a kanalizacích, nebo poskytnutí těchto prostředků pro fyzické osoby z dotací státu.
 
Kanalizace, realizace :
 
r. 2011 - 2014 - do 30 000,- Kč, - údržba stávající kanalizace, oprava vpustí, propustků a čistění stok
r. 2012 - do 200 000,- Kč, - otevřená stoka pro odvedení dešťových vod od komunikací
r. 2013 - do 500 000,- Kč, - nová část, nebo výměna kanalizace
r. 2014 - do 500 000,- Kč, - nová část, nebo výměna kanalizace
r. 2012 - 2014 - do 500 000,- Kč, - předpokládané náklady na kanalizační soukromá díla
 
 
KOMUNIKACE A VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ :
 
            Obec ve svém katastrálním území vlastní 80 % místních a účelových komunikací. Komunikace III. tř., která procházející obcí je ve vlastnictví krajského úřadu. Hlavní náplní je udržování provozuschopnosti a zejména sjízdnosti místních komunikací v zimním období. Asfaltovým nástřikem byly provedeny nutné opravy povrchů. V příštím období se nepředpokládají větší opravy pouze výtluky. S ohledem na důležitost a finance a opravy po provádění sítí nebo jejich opravách.
 
            Po ukončených pozemkových úpravách v obci bude Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad, zajišťovat provádění účelových komunikací pro přístup k zemědělským pozemkům v souladu se schváleným návrhem.
 
Komunikace a veřejné prostranství, realizace :
 
r. 2011 - 2014 - do 20 000,- Kč, - běžná údržba 
r. 2012 - do 20 000,- Kč, - oprava výtluků   
r. 2013 - do 500 000,- Kč, - výměna obrubníků, oprava povrchů a chodníků
r. 2014 - do 20 000,- Kč, - oprava výtluků 
 
 
VEŘEJNÁ ZELEŇ A OBNOVA V ÚZEMÍ :
 
            Obec spravuje a upravuje asi 20 000 m2 ploch veřejné zeleně. Vzhledem k začlenění obce do památkové rezervace a vesnické památkové zóny je nutné tyto plochy účelně a esteticky využívat dle zásad stanovených v urbanistické studii a v zásadách návrhu další zpracované dokumentace, regulačního plánu.           
            Obec také pečuje o veřejnou zeleň pamětního místa a pohřebiště.
            V prostoru nad vodní nádrží Haltýř bylo zřízeno území ekologické stability a nádrž obnovena.
 
            Bude nutné provést obnovu vodního toku mezi nádrží a rybníkem Jordánek. Dřívější záměr o obnově staré vodní nádrže Baroch včetně vodního přítoku a odtoku v tomto území nelze provést z důvodů soukromého vlastnictví nemovitostí.
            Budoucím záměrem je provedení úpravy dřevin a stromořadí okolo komunikací po pozemkové úpravě.
 
Veřejná zeleň, realizace :
 
r. 2011 - do 20 000,- Kč, - běžná údržba zeleně
r. 2011 - do 300 000,- Kč, - obnova vodního odtoku mezi nádrží Haltýř a rybníkem Jordánek, včetně nové
                                             výsadby zeleně.
r. 2012 - do 50 000,- Kč, - běžná údržba zeleně, doplnění dřevin
r. 2013 - do 250 000,- Kč,- celková úprava dřevin a stromořadí v obci, vykácením a novou výsadbou
r. 2014 - do 250 000,- Kč,- celková úprava dřevin a stromořadí okolo komunikací po pozemkové úpravě
 
 
ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE.
 
            Obec využívá služby zdravotnického a sociálního zařízení ve spádovém městě Březnici a okresním městě Příbrami.
 
 
VEŘEJNÁ DOPRAVA.
 
            Obec využívá smluvní autobusovou dopravu převážně do spádového a okresního města s ohledem na zaměstnanost obyvatel, dopravu do školek, základních a středních škol a zdravotnických zařízení a nepředpokládá zřízení vlastní dopravy.
 
            Na úhradách ztráty smluvní dopravy, mimo dopravy hrazené z prostředků Středočeského kraje, se podílí prostřednictvím sdružení obcí Březnicka.
 
 
HASIČSKÁ ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA.
 
            Obec založila vlastní zásahovou hasičskou jednotku, jejíž členové současně působí ve sboru dobro- volných hasičů obce. Obec pořizuje a udržuje potřebnou hasicí techniku a hradí náklady spojené s proško- lením členů jednotky a bezplatně zapůjčuje techniku sboru dobrovolných hasičů.
            Stávající objekt hasičské zbrojnice, po provedené celkové opravě, plně dostačuje pro uskladnění současné techniky. Výhledově se připravuje rozšíření kapacity zbrojnice novou výstavbou či nákupem a opravou nemovitosti.
            V zastavěném území vlastní obec dvě vodní nádrže využívané jako požární nádrže, s nátokem pře-
vážně z dešťových vod a mimo zastavěné území jednu vodní nádrž s nátokem z meliorací a přepadů studní vodovodů obce.
            Rybníky v soukromém vlastnictví, umístěné v zastavěném území obce, odbahněné a z části oprave- né, jsou po vzájemné dohodě využitelné pro hasební účely.
             
 
Hasičská zásahová jednotka, realizace :
 
r. 2011 - 2014 - do 20 000,- Kč, - běžná údržba a provoz techniky
r. 2011 - do 20 000,- Kč, - doplnění výzbroje
r. 2013 - do 30 000,- Kč, - doplnění výzbroje, výstroje, či materiálu
 
 
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A ROZHLAS.
 
            Obec vlastní a využívá veřejné osvětlení umístěné převážně v zemních kabelech zakončené ocelo- vými stožáry, z části vzdušné vedení na vlastních dřevěných sloupech a zčásti na společných elektrických sloupech. Větší část podzemních sítí a stožárů byla již vyměněna. Zbylé části budou postupně vyměněny a kabelizace sítě bude realizována postupně s pracemi na kanalizační, vodovodní a telekomunikační síti.
 
            Stávající nefunkční obecní rozhlas byl nahrazen novým bezdrátovým rozhlasem, s použitím pro krizové stavy. 
 
Veřejné osvětlení a rozhlas, realizace :
 
r. 2011 - 2014 - do 10 000,- Kč, - běžná údržba
r. 2011 - do 80 000,- Kč, - výměna podzemních vodičů a světel
r. 2012 - do 80 000,- Kč, - výměna podzemních vodičů a světel
r. 2014 - do 80 000,- Kč, - běžná údržba, výměna podzemních vodičů a světel
 
 
SPOJE.
 
            Telekomunikační síť není v majetku obce je převážně nadzemní. Vzdušné vodiče jsou na dřevěných sloupech. Toto provedení v obci se dvěma památkovými zónami je nevyhovující a zcela nevzhledné a je nezbytné dokončit kabelizace celé sítě, v souladu s vydaným územním rozhodnutím, zahájenou ČESKÝM TELECOM a.s.
 
 
ELEKTŘINA.
 
            Elektrická síť není v majetku obce a je ze 70 % nadzemní. Vodiče jsou na dřevěných a betonových sloupech. Síť nebyla od zřízení v roce 1924 vyměňována. Toto provedení v obci se dvěma památkovými zónami je nevyhovující a zcela nevzhledné a je nezbytné provést kabelizace celé sítě.
 
 
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ.
 
            Obec vlastní zemědělské pozemky a polní komunikace pro přístup na soukromé zemědělsky obho- spodařované pozemky, upravené pří pozemkových úpravách. Přístupové účelové komunikace budou dále prováděny Ministerstvem zemědělství ČR, Pozemkovým úřadem, v souladu se schváleným návrhem.
            Zemědělské pozemky obce o výměře cca 16 ha jsou obhospodařovány na základě nájemní smlouvy. 
            Obec vlastní cca 40 ha lesních pozemků, bez pronájmu, obhospodařovaných na základě smlouvy.
 
Zemědělství a lesnictví, realizace :
 
r. 2011 - 2014 - do 200 000,- Kč, - nahodilé zpracování polomů a poškozených kultur, výsadba a ochrana
                                                        lesa, opravy lesních svážnic a komunikací
r. 2012 - 2014 - nové osnovy pro hospodaření v lesích.
r. 2011 - 2014 - do 3.000 000,- Kč. - obnovy zemědělských komunikací.
 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ.
 
            Obec na svém území zajišťuje likvidaci komunálního odpadu pomocí sběrných nádob, smluvně svozem oprávněnou osobou. Komunální odpad je ukládán pouze na řízené skládky. Dále je prováděn kontejnerový sběr tříděného odpadu barevného a bílého skla, plastů a papíru, smluvně svozem oprávněnou osobou s odvozem na třídící linky. Sběr elektrických přístrojů, velkoobjemových odpadů, nebezpečných odpadů, železa a ostatních odpadů z domácností je prováděn mobilně, smluvně svozem oprávněnou osobou na likvidační místa. Místa pro sběr tříděných a oddělených komodit jsou vyčleněna na veřejných obecních plochách a termíny mobilních sběrů oznamovány na úřední vývěsce desce obce a veřejných rozhlasem.
 
Odpady, realizace :
 
r. 2011 - 2014 - do 150 000,- Kč, - běžná likvidace odpadů včetně třídění a odstraňování černých skládek
r. 2011 - do 80 000,- Kč, - nákup a oprava plechového skladu pro shromažďování elektrických přístrojů
                                         - úprava oplocení plochy pro umístění kontejnerů pro sběr velkoobjemových od- 
                                            padů, železa a elektrických přístrojů
r. 2012 - do 200 000,- Kč, - terénní úprava a změna využití pozemku bývalé skládky
r. 2013 - do 100 000,- Kč, - zřízení nebo úprava kontejnerového místa na tříděný odpad
r. 2014 - do 200 000,- Kč, - zřízení nebo úprava místa odpadu na pohřebišti, případně nákup kontejnerů
 
 
HŘBITOV - POHŘEBIŠTĚ A SAKRÁLNÍ STAVBY.
 
Obec vlastní provozuje a udržuje místní hřbitov, pohřebiště s márnicí a oplocením, který byl zcela nově opraven. Přístupová komunikace s odstavnou plochou je od vlastníka dlouhodobě pronajata.
Likvidace hřbitovního odpadu je zajištěna tříděním do oddělených nádob a kontejnerů a odvoz je smluvně zajištěn oprávněnou osobou.
Obec vlastní i sakrální stavby umístěné v zastavěném i nezastavěném území. Památkově chráněnou kapličku, dvoje boží muka, osm křížků a pomník z první světové války. Některé stavby jsou umístěny v památkových zónách. Byla provedena celková oprava božích muk, pomníku a některých křížků.
 Záměrem obce je provést opravu kapličky a dokončit opravy křížků.
 Dalším záměrem obce je provést rozšíření hřbitova o kapli a hrobky pro rodinu Lobkowiczů, dle smluvní dohody.   
 
Hřbitov – pohřebiště a sakrální stavby, realizace :
 
r. 2011 - 2014 - do 20 000,- Kč, - běžná údržba, dodávka vody a likvidace odpadů
r. 2011 - do 20 000,- Kč, - opravy křížků
r. 2012 - do 100 000,- Kč, - oprava kapličky
r. 2013 - 2014 - do 500 000,- Kč, - rozšíření hřbitova a kaple
 
 
            Program obnovy venkova, místní program obnovy vesnice, obce Drahenice a jeho hlavní zásady pro roky 2011, 2012, 2013 a 2014 byly projednány a schváleny zastupitelstvem obce dne 6.12.2010.
 
 
V Drahenicích dne 6.12.2010.
 
 
Starosta obce : Jiří Trefný
 
     Zástupce starosty obce : Marcela Štvánová                                       
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář